Logo WEiTI - Wirtualne Drzwi Otwarte

Studia III stopnia na WEiTI PW

System studiów trzystopniowych na Wydziale został pomyślany jako system otwarty, umożliwiający w szczególności podejmowanie studiów III stopnia nie tylko absolwentom studiów II stopnia na Wydziale, lecz także:

-  absolwentom innych rodzajów studiów na Wydziale, posiadającym dyplom magisterski,

-  kandydatom posiadającym tytuł magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany na innym wydziale PW,

-  kandydatom posiadającym tytuł magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany na innej uczelni.

Intencją władz Wydziału jest umożliwienie kształcenia na studiach III stopnia wszystkim kandydatom mającym odpowiednie predyspozycje – nie tylko absolwentom uczelni technicznych, lecz także absolwentom studiów magisterskich prowadzonych na uczelniach nietechnicznych, zarówno publicznych jak i niepublicznych (np. absolwentom z tytułem magistra uzyskanym na kierunku matematyka lub informatyka).

Dokonana 18 marca 2011 r. nowelizacja Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia, a w szczególności

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

wprowadziły istotne zmiany we wcześniej obowiązujących zasadach prowadzenia studiów doktoranckich (najważniejsza zmiana: jednym z warunków ukończenia studiów jest uzyskanie – w drodze przewodu doktorskiego – stopnia naukowego doktora).

Zmiany te zostały odzwierciedlone w nowym Regulaminie studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, uchwalonym przez Senat PW 22 lutego 2012 r., obejmującym przepisy stanowiące „regulamin studiów doktoranckich” w rozumieniu art. 196 ust. 6 ww. ustawy oraz Statutu PW, a także inne przepisy, dotyczące prowadzenia studiów doktoranckich.

W związku z tymi nowymi regulacjami Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podjęła 22 maja 2012 r. uchwałę w sprawie zasad prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale, przyjmując - określone w treści dokumentu Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały - zasady prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale, zgrupowane w czterech działach:

I. Podstawowe ustalenia

II. Program kształcenia

III. Zasady studiowania

IV. Przyjęcia na studia

Uchwalone przez Radę Wydziału przepisy obowiązują od 1 października 2012 r., przy czym

-  w zakresie rekrutacji dotyczą one także kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/13,

-  realizacja programu studiów na studiach doktoranckich rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej odbywa się według dotychczas obowiązujących przepisów.

Oznacza to, że doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej obowiązują – zwłaszcza w zakresie ustaleń dotyczących programu studiów i jego realizacji – zasady obowiązujące przed 1 października 2012 r.

Decyzje w sprawach stosowania wobec doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku akademickim 2011/12 lub wcześniej, przepisów wprowadzonych ww. uchwałą Rady Wydziału, które różnią się od poprzednio obowiązujących regulacji, podejmuje Dziekan lub – z upoważnienia Dziekana – kierownik studiów doktoranckich. Dziekan lub – z upoważnienia Dziekana – kierownik studiów doktoranckich podejmuje także decyzje w sprawach interpretacji zapisów w dokumencie przyjętym przez Radę Wydziału, a także w kwestiach nieuregulowanych tymi zapisami.

Wprowadzone zmiany legislacyjne zmieniły także przepisy dotyczące stypendiów i innych form pomocy materialnej przeznaczonych dla doktorantów.

Kwestie te regulują – oprócz ustawy i ww. rozporządzeń Ministra – zarządzenia Rektora PW (podane są ich ostatnie wersje, które zastąpiły wcześniejsze wersje tych samych dokumentów):

Zarządzenie Rektora PW nr 039/2012 z dnia 29/06/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej 

Zarządzenie Rektora PW nr 040/2012 z dnia 29/06/2012 w sprawie podziału podmiotowej dotacji na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich z budżetu państwa w Politechnice Warszawskiej 

-  Zarządzenie Rektora PW nr 41/2014 z dnia 21/08/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2014/2015

- Zarządzenie Rektora nr 60/2014 z dnia 29/09/2014 zmieniające zarządzenie nr 41/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2014/15

a także przepisy określone w dokumencie Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz decyzje Dziekana (decyzje te ulegną aktualizacji w okresie lipiec-wrzesień 2012 r.):

-  Kryteria tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego

-  Kryteria tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

.

Formularze wniosków o:

- przyznanie stypendium doktoranckiego

- przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

- przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

 są dostępne na stronie
http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Studia/Zalaczniki-i-formularze/Formularze/Studia-doktoranckie.

Ze względu na to, że niektóre obowiązujące w 2012 r. regulacje na poziomie Uczelni i Wydziału mają charakter przepisów przejściowych, można oczekiwać, że będą one ulegać zmianom.

Praktyczne informacje dotyczące ubiegania się o stypendia i inne formy pomocy materialnej (także ze źródeł niezwiązanych z Wydziałem), a także inne przydatne informacje można znaleźć na witrynach:

Rady Doktorantów PW

Rady Doktorantów Wydziału

 

Zasady obowiązujące przed 1 października 2012 r.